Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (RODO) jest WhiteRock Monika Jakubaszek Zwolińska Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod
  adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, NIP: 7010697331, REGON:
  367449796, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000680975, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Adres e-mail administratora danych: kontakt@whiterock.pl.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje
  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego
  z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
  danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu lub zawarcia
  umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub
  świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie oferty w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) zawieranie i realizacja umów z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych, na podstawie
zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w
związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na
podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub
potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art.
6 ust. 1 lit f RODO);
g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na
zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania usług, z których korzysta klient, co
jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na
podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty
  współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą,
  której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również
  podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np.
  biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym
  organom lub instytucjom państwowym.
 4. Dane osobowe nie zostaną przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem
  Gospodarczym.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą,
  której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń
  związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez
  czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez
  okres wskazany przepisami prawa podatkowego.
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat
  10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych.
 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres
  jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie
  może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
  §5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane
  o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
  następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach
  lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych
  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
  takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza
  kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości
  wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub
  uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy
  prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
  RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
  administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,
  żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której
  dane dotyczą;
  f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
  administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są
  przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są
  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
  uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec
  profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
  do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw
  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
  dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać
  przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
  wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim
  zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§6. Profilowanie

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w
formie profilowania.

POLITYKA COOKIES

 1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
  w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika korzystającego z systemów oraz stron
  internetowych udostępnianych przez usługodawcę i przeznaczone są do korzystania oraz obsługi tych
  systemów i stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą,
  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies stosowane przez usługodawcę wykorzystywane są w celu: 
  a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
  ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika ii
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z systemów oraz
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
c) utrzymanie sesji użytkownika w celu umożliwienia powrotu do zawartości formularzy dostępnych na
stronach internetowych.

 1. W ramach systemów oraz stron internetowych udostępnianych przez usługodawcę stosowane są
  następujące rodzaje plików cookies: 
  a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
  strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
  b) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach systemów oraz stron
  internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania; 
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i
  personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi,
  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
  Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te
  mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
  urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
  są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje o możliwości i
  sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  oraz zostały opisane tutaj:
  a) Przeglądarka Opera,
  b) Przeglądarka Firefox,
  c) Przeglądarka Chrome,
  d) Przeglądarka Microsoft Edge,
  e) Przeglądarka Safari.
 3. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne w systemach lub na stronach internetowych.